Terminarz systemu oceniania w szkole

TERMINARZ SYSTEMU OCENIANIA

L.P. DATA ZADANIE
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną – Informacja dla rodziców
Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze
Termin wystawienia ocen
Klasyfikacyjne posiedzenie RP
Zakończenie I półrocza
Ostateczny termin egzaminu klasyfikacyjnego z I półrocza
Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
Informacja dla rodziców o ustalonych ocenach rocznych.Termin przyjmowania podań o egzamin poprawkowy
Klasyfikacyjne posiedzenie RP
Ostateczny termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
Wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu wakacji – informacja dla rodziców
Ostateczny termin składania zastrzeżeń do trybu ustalenia klasyfikacyjnych ocen rocznych
Ostateczny termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności
Egzamin poprawkowy; Rada Pedagogiczna