Dla nauczycieli

NEW1Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

NEW1Przykładowe arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty

__________________________________________________
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Biologia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Chemia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Fizyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Geografia. PP z komentarzem. Szkola podstawowa
Historia. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Informatyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Język polski. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Matematyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Muzyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Plastyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Przyroda. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Technika. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Wiedza o społeczeństwie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Wychowanie do życia w rodzinie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Wychowanie fizyczne. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem

____________________________________________________

70 bbz nowy

____________________________________________________

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Uczymy się uczyć – program

Procedury bezpieczeństwa dzieci i uczniów

Regulamin wycieczek

załączniki do regulaminu wycieczek:

Zasady organizacji imprez i uroczystości

Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Regulamin ZFŚS

Druki:

wzór konspektu lekcji

zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Protokół z wyborów do Rady Rodziców

zgoda na objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

wniosek o dzień opieki nad dzieckiem

wniosek o urlop bezpłatny – dla pracowników obsługi

wniosek o urlop bezpłatny – dla nauczycieli

*

SPRAWOZDANIA NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ  

 

SPRAWOZDANIE-WYCHOWAWCY-przedszkole 4-5-latki

SPRAWOZDANIE-WYCH.-ODDZIAŁ 0 5-6-7-latki

SPRAWOZDANIE-WYCH.-KL.-I-IIIsp

SPRAWOZDANIE-WYCH.-KL.-IV-VII-i-gimnazjum

SPRAWOZDANIE-NAUCZYCIELA (dotyczy wszystkich)

 

SPRAWOZDANIA na radę 

z działalności biblioteki

z działalności organizacji szkolnej

z realizacji zajęć pozalekcyjnych

z planu pracy pedagoga szkolnego

z planów pracy zespołów nauczycielskich (wg wzorów opracowanych przez zespoły)