„Akademia Otwartych umysłów”

Projekt „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  3 Edukacja,  Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, konkurs nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia poprzez podwyższanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstawy kształcenia ogólnego. … [Read more…]